Disclaimer

Plichten van de Gebruiker

1. De software, in zover geleverd in het kader van de Diensten, mag slechts door één abonnee gebruikt worden.

2. De Gebruiker verbindt er zich toe de software en de informatie verkregen door de Diensten niet te verdelen, te verhuren of het gebruiksrecht ervan verder te verdelen en die niet te gebruiken in een netwerk, in timesharing, in multi-CPU of multigebruikersconfiguratie, noch voor commerciële doeleinden, tenzij de overeenkomstige vergoedingen hiervoor betaald zijn.

3. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het bewaren, het toezicht, het gebruik, het beheer en de controle op het gebruik van de Diensten.

4. De Gebruiker zal alle redelijke en mogelijke maatregelen nemen om de informatie verkregen door de Diensten op een veilige manier te bewaren en te beschermen tegen diefstal, openbaarmaking, plagiaat en kopiëren. In dit kader is het hem uitdrukkelijk verboden de aan hem toegekende inlog-identiteit en/of het paswoord aan derden mee te delen of door derden te laten gebruiken. Indien hij er kennis van heeft of vermoedt dat derden over zijn log-in identiteit en/of paswoord beschikken, zal hij dit onmiddellijk meedelen aan Acerta. Op dat ogenblik zal hem een nieuwe log-in identiteit en/of paswoord worden overhandigd en zal de toegang met de vorige onmogelijk worden gemaakt.

5. De Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat ook na de beëindiging van dit abonnement deze verplichtingen behouden blijven.

6. Geen enkele vorm van informatie verkregen door de Diensten mag gekopieerd worden en/of aan derden worden overgemaakt, ongeacht de wijze van kopiëren, tenzij hiervoor voorafgaand en uitdrukkelijk toestemming is gegeven door Acerta.  Deze bepaling geldt niet voor beperkte kopieën (maximum 10 lijnen) mits uitdrukkelijke en volledige bronvermelding.

 

7. De Gebruiker  zal zich schikken naar de verplichtingen van de Belgische wetten en bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en hij zal niets doen of toelaten dat kan leiden tot een schending ervan.

 

Rechten van Intellectuele eigendom

1. Acerta is en behoudt haar hoedanigheid van de enige en rechtmatige eigenaar van de intellectuele eigendom van haar toepassingen, platformen, en in het algemeen alle elementen die haar toebehoren en die ter beschikking werden gesteld via www.Acerta24.be.

2. De Gebruiker weet en gaat ermee akkoord dat hij, door in te schrijven op een van de formules, geen enkel recht op de broncode van de software, noch enig auteursrecht of ander eigendomsrecht verkrijgt.

3. De Gebruiker verbindt er zich toe de software en gegevensbestanden niet te reproduceren, te wijzigen, te decompileren, te de-assembleren of ervan afgeleide software te creëren.

 Aansprakelijkheden

1. Acerta kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van de Diensten door de Gebruiker. Acerta levert enkel objectieve informatie aan de Gebruiker.

2. Acerta kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor daden van de Gebruiker die indruisen tegen de toepasselijke regels of regulaties.

3. Acerta zal al het nodige doen om volgens de regels van de kunst de Diensten up to date en conform met de Belgische regelgeving te houden. Hij kan evenwel geen garantie  geven over de correctheid van het opgeleverde resultaat.8.4.  Ingeval de aansprakelijkheid van Acerta zou voortvloeien uit of zou samenhangen met een inbreuk van de Gebruiker op de bepalingen van deze Overeenkomst, dan is de Gebruiker verplicht om Acerta te vergoeden en/of schadeloos te stellen voor alle verliezen, klachten, verzoeken, daden, verrichtingen, schade (indirecte of eruit resulterende schade inbegrepen) en andere betalingen, kosten, uitgaven of andere aansprakelijkheden die zich voorgedaan hebben of die geleden werden door Acerta.

5. Bovendien zal de Gebruiker verantwoordelijk gesteld worden om Acerta te vergoeden en schadeloos te stellen voor elke andere schade van welke aard ook, veroorzaakt door de Gebruiker, door haar vertegenwoordigers of elke andere persoon of entiteit die gebruikt wordt door de Gebruiker (bv. agenten, contractpartijen of subcontractpartijen) met betrekking tot elke klacht van derde partijen (vb.  bevoegde overheden) waarvoor Acerta (wettelijk) aansprakelijk is om te betalen voor wat betreft of resulterend uit de gebruiken of bedoelingen waarvoor de Diensten zijn gebruikt, of het verzuim om de Diensten te leveren in overeenstemming met deze Overeenkomst.

6. Acerta zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade en kosten die opgelopen of geleden werden door de Gebruiker, zijn vertegenwoordigers of elke andere persoon of entiteit die gebruikt wordt door de Gebruiker, behalve in geval van opzettelijke of zware fout begaan door Acerta. Acerta kan in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele of gevolgschade, inkomsten- of winstderving, verloren of beschadigde gegevens, of indirecte schade, of zij zich nu contractueel voordoet of door onrechtmatige daad, of nog anders. De partijen verklaren zich uitdrukkelijk akkoord dat de verantwoordelijkheid van Acerta in alle gevallen niet hoger zal kunnen zijn dan het bedrag door de Gebruiker betaald voor de abonnementsformule waarbinnen de Diensten aan hem werden geleverd .

 

02/773.16.66 (tijdens de kantooruren)