Abonnementsvoorwaarden

Deze Abonnementsvoorwaarden bepalen dat een overeenkomst werd afgesloten tussen enerzijds Acerta Consult cvba (Buro & Design Center, Heizel Esplanade, PB 65, 1020 Brussel, België, KBO n° 0428.939.740) hierna ook vermeld als "Acerta" en anderzijds de "Klant", waarbij Acerta aan de Klant een suite van tools, Apps, oplossingen, templates en geschreven informatie aanbiedt via de website www.acerta24.be, om zijn HR-beleid in e-selfservice modus verder te kunnen professionaliseren (de Overeenkomst). De concrete beschrijving van de diensten die deel uitmaken van de Overeenkomst kunnen teruggevonden worden op de website www.acerta24.be (de Diensten). Deze Diensten worden aangeboden als een geheel in één of meerdere abonnementsformule(s) en kunnen niet afzonderlijk worden aangekocht, tenzij anders vermeld.

Deze Abonnementsvoorwaarden bepalen de voorwaarden van de Overeenkomst.

Artikel 1 : Algemeen

1.1. Het gebruik van de Diensten via de site www.acerta24.be veronderstelt automatisch de goedkeuring van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

1.2. Indien de Klant een consument is die de Diensten online aankoopt via de website www.acerta24.be , heeft de Klant niet het recht om af te zien van de aankoop.

Artikel 2 : Toegang tot de Diensten

2.1. Gebruikers kunnen toegang nemen tot Acerta24. Zij kunnen hierbij toegang nemen volgens 3 modi:

- een gratis toegang tot Acerta24: deze toegang is gratis en is niet onderworpen aan enige voorwaarde ; met deze toegang kan de gebruiker overzien welke Diensten via Acerta24 worden aangeboden.

- een toegang tot het platform en tot een beperkt geheel van Diensten als geregistreerde gebruiker: deze toegang is gratis en wordt geactiveerd nadat de gebruiker zich geregistreerd heeft met de gegevens die hiertoe voorzien zijn in Acerta24.

- een toegang tot het platform en tot een groter geheel van Diensten als klant: deze toegang is betalend en wordt geactiveerd overeenkomstig de voorwaarden en regels die hierna voorzien zijn.

2.2. Klanten van Acerta Sociaal Secretariaat en Acerta Sud Secrétariat Social krijgen toegang tot de betalende Diensten tegen betaling van de toepasselijke prijs  in overeenstemming met de betaaltermijnen die gelden voor de betaling van de administratiekosten, aangerekend door de sociale secretariaten. Betaling gebeurt maandelijks voor de voorbije periode. De facturen worden in opdracht van Acerta opgemaakt en verzonden door respectievelijk Acerta Sociaal Secretariaat en Acerta Sud Secrétariat Social. De prijs is bepaald als een maandelijkse prijs. Hij wordt pro rata berekend indien het abonnement voor de betreffende maand geen volledig maand omvat.
In zover de prijs vastgesteld wordt op basis van de omvang van de onderneming wordt deze omvang bepaald overeenkomstig de omvangcode vastgesteld door de RSZ voor de onderneming voor het ganse jaar.

Toegang tot de betalende Diensten voor andere klanten dan vermeld in het eerste lid wordt verleend nadat de klant de prijs voor deze Diensten betaald heeft.

2.3. Acerta biedt uitsluitend volgende formules van toegang tot de betalende Diensten aan:

2.3.1. Klanten van Acerta Sociaal Secretariaat en Acerta Sud Secrétariat Social

* een toegang voor 365 kalenderdagen (365-dagenabonnement). Indien de klant niet telkens één maand voor het verstrijken van het 365-dagenabonnement per aangetekend schrijven of via de tool de stopzetting van het abonnement meedeelt aan Acerta, wordt het telkens verlengd met een nieuwe periode van 365 kalenderdagen.

2.3.2. Andere klanten

* een toegang voor 90 kalenderdagen, met als aanvangsdatum de dag waarop Acerta de bevestiging heeft gekregen van de effectieve betaling (90-dagenabonnement). Indien de klant niet  één maand voor het verstrijken van het 90-dagenabonnement per aangetekend schrijven of via de tool de stopzetting van het abonnement meedeelt aan Acerta, wordt het telkens verlengd met een nieuwe periode van 365 kalenderdagen.

* een toegang voor 365 kalenderdagen, met als aanvangsdatum de dag waarop Acerta de bevestiging heeft gekregen van de effectieve betaling (365-dagenabonnement). Indien de klant niet telkens twee maanden voor het verstrijken van het 365-dagenabonnement per aangetekend schrijven of via de tool de stopzetting van het abonnement meedeelt aan Acerta, wordt het telkens verlengd met een nieuwe periode van 365 kalenderdagen.

2.4. Acerta kan bovendien beslissen dat bepaalde Diensten niet behoren tot de suite waartoe de klant toegang heeft op basis van de prijs van het abonnement dat hij heeft genomen. Acerta behoudt zich het recht voor om hiervoor een bijkomende prijs aan te rekenen of de betrokken Diensten aan te bieden in een andere formule (upgrade), met een verschillende prijsbepaling. De Klant is evenwel niet verplicht om de bijkomende Diensten aan te kopen of in te stappen in de andere formule.

2.5. Acerta kan naar eigen goeddunken en om commerciële redenen, zonder enige verplichting, beslissen om voor een beperkte periode een gratis toegang tot het geheel of een gedeelte van de Diensten te verlenen voor het promoten van één of meerdere van zijn Diensten.

2.6. Prijsaanpassingen en indexeringen worden voor klanten van de sociale secretariaten toegepast overeenkomstig de contractuele voorwaarden van de sociale secretariaten (prijsaanpassing en -indexering in principe telkens vanaf 1 januari).

Voor de andere klanten wordt de prijs van het abonnement jaarlijks telkens op 1 januari aangepast, rekening houdend met de evolutie van de index en van de productiekosten, met een maximale prijsstijging van 8% per jaar. De aangepaste prijs zal gelden bij verlenging van het abonnement.

De actuele prijs kan geraadpleegd worden op www.acerta24.be indien de klant nog geen abonnement heeft of wordt op eenvoudig verzoek aan de klant meegedeeld.

Artikel 3 : Inhoud van de Diensten

3.1. Acerta biedt de Diensten aan conform de beschrijving op de website www.acerta24.be, in diverse abonnementsformules. De inhoud van de abonnementsformules kan steeds geraadpleegd worden op de website www.acerta24.be .

3.2. Acerta streeft na dat deze informatie en berekeningen overeenstemmen met de vigerende reglementering en de heersende interpretatie ervan. Bij wijziging van de reglementering of haar interpretatie streeft Acerta ernaar haar informatie snel en correct aan deze wijziging aan te passen. Aangezien de regelgeving complex kan zijn en steeds aan verandering onderhevig, kan dit betekenen dat bepaalde diensten gedurende een bepaalde periode niet meer up to date zijn. Dit geeft evenwel geen recht op een prijskorting. Acerta zal alle redelijke middelen aanwenden om deze tijd zo beperkt mogelijk te houden.

Artikel 4 : Betaling van de prijs door niet-klanten Acerta Sociaal Secretariaat, Acerta Sud Secrétariat Social

4.1. De prijs die vermeld wordt op www.acerta24.be is steeds exclusief 21 % btw.

4.2. Een factuur zal conform de wetgeving zo snel mogelijk worden afgeleverd door Acerta.

Artikel 5 : Wijzigingen aan Abonnementsvoorwaarden

5.1. Acerta behoudt zich het recht voor zijn Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. De Klant zal hiervan op de hoogte gebracht worden via de website www.acerta24.be. De wijzigingen worden aangeduid in het vet. Deze Abonnementsvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op 20 oktober 2014.

5.2. Indien het een essentiële wijziging betreft, heeft de Klant het recht zijn abonnement met onmiddellijke ingang stop te zetten. Er zal evenwel geen terugbetaling van de reeds betaalde prijs gebeuren.

Artikel 6 : Plichten van de Klant

6.1. De software, in zover geleverd in het kader van de Diensten, mag slechts door één abonnee gebruikt worden.

6.2. De Klant verbindt er zich toe de software en de informatie verkregen door de Diensten niet te verdelen, te verhuren of het gebruiksrecht ervan verder te verdelen en die niet te gebruiken in een netwerk, in timesharing, in multi-CPU of multigebruikersconfiguratie, noch voor commerciële doeleinden, tenzij de overeenkomstige vergoedingen hiervoor betaald zijn.

6.3. De Klant is verantwoordelijk voor het bewaren, het toezicht, het gebruik, het beheer en de controle op het gebruik van de Diensten.

6.4. De Klant zal alle redelijke en mogelijke maatregelen nemen om de informatie verkregen door de Diensten op een veilige manier te bewaren en te beschermen tegen diefstal, openbaarmaking, plagiaat en kopiëren. In dit kader is het hem uitdrukkelijk verboden de aan hem toegekende inlog-identiteit en/of het paswoord aan derden mee te delen of door derden te laten gebruiken. Indien hij er kennis van heeft of vermoedt dat derden over zijn inlog-identiteit en/of paswoord beschikken, zal hij dit onmiddellijk meedelen aan Acerta. Op dat ogenblik zal hem een nieuwe inlog-identiteit en/of paswoord worden overhandigd en zal de toegang met de vorige onmogelijk worden gemaakt.

6.5. De Klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat ook na de beëindiging van dit abonnement deze verplichtingen behouden blijven.

6.6. Geen enkele vorm van informatie verkregen door de Diensten mag gekopieerd worden en/of aan derden worden overgemaakt, ongeacht de wijze van kopiëren, tenzij hiervoor voorafgaand en uitdrukkelijk toestemming is gegeven door Acerta. Deze bepaling geldt niet voor beperkte kopieën (maximum 10 lijnen) mits uitdrukkelijke en volledige bronvermelding.

6.7. De Klant zal zich schikken naar de verplichtingen van de Belgische wetten en bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en hij zal niets doen of toelaten dat kan leiden tot een schending ervan.

Artikel 7 : Rechten van Intellectuele eigendom

7.1. Acerta is en behoudt haar hoedanigheid van de enige en rechtmatige eigenaar van de intellectuele eigendom van haar toepassingen, platformen, en in het algemeen alle elementen die haar toebehoren en die ter beschikking werden gesteld via www.acerta24.be.

7.2. De Klant weet en gaat ermee akkoord dat hij, door in te schrijven op een van de abonnementsformules, geen enkel recht op de broncode van de software, noch enig auteursrecht of ander eigendomsrecht verkrijgt.

7.3. De Klant verbindt er zich toe de software en gegevensbestanden niet te reproduceren, te wijzigen, te décompileren, te dé-assembleren of ervan afgeleide software te creëren.

Artikel 8 : Aansprakelijkheden

8.1. Acerta kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van de Diensten door de Klant. Acerta levert enkel objectieve informatie aan de Klant.

8.2. Acerta kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor daden van de Klant die indruisen tegen de toepasselijke regels of regulaties.

8.3. Acerta zal al het nodige doen om volgens de regels van de kunst de Diensten up to date en conform met de Belgische regelgeving te houden. Hij kan evenwel geen garantie geven over de correctheid van het opgeleverde resultaat.

8.4. Ingeval de aansprakelijkheid van Acerta zou voortvloeien uit of zou samenhangen met een inbreuk van de Klant op de bepalingen van deze Overeenkomst, dan is de Klant verplicht om Acerta te vergoeden en/of schadeloos te stellen voor alle verliezen, klachten, verzoeken, daden, verrichtingen, schade (indirecte of eruit resulterende schade inbegrepen) en andere betalingen, kosten, uitgaven of andere aansprakelijkheden die zich voorgedaan hebben of die geleden werden door Acerta.

8.5. Bovendien zal de Klant verantwoordelijk gesteld worden om Acerta te vergoeden en schadeloos te stellen voor elke andere schade van welke aard ook, veroorzaakt door de Klant, door haar vertegenwoordigers of elke andere persoon of entiteit die gebruikt wordt door de Klant (bv. agenten, contractpartijen of subcontractpartijen) met betrekking tot elke klacht van derde partijen (vb. bevoegde overheden) waarvoor Acerta (wettelijk) aansprakelijk is om te betalen voor wat betreft of resulterend uit de gebruiken of bedoelingen waarvoor de Diensten zijn gebruikt, of het verzuim om de Diensten te leveren in overeenstemming met deze Overeenkomst.

8.6. Acerta zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade en kosten die opgelopen of geleden werden door de Klant, zijn vertegenwoordigers of elke andere persoon of entiteit die gebruikt wordt door de Klant, behalve in geval van opzettelijke of zware fout begaan door Acerta. Acerta kan in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele of gevolgschade, inkomsten- of winstderving, verloren of beschadigde gegevens, of indirecte schade, of zij zich nu contractueel voordoet of door onrechtmatige daad, of nog anders. De partijen verklaren zich uitdrukkelijk akkoord dat de verantwoordelijkheid van Acerta in alle gevallen niet hoger zal kunnen zijn dan het bedrag door de Klant betaald voor de abonnementsformule waarbinnen de Diensten aan hem werden geleverd .

Artikel 9 : Verwerking persoonsgegevens Klant

9.1. Als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt Acerta de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres, functie, taal van de Klant in het kader van klantenbeheer, prospectie en om hem te informeren over haar diensten en deze van de Acerta groep.

9.2. Acerta deelt de gegevens mee aan entiteiten (al dan niet uit de Acerta groep) die in haar opdracht als verwerker de gegevens verwerken in het kader van een geïntegreerde dienstverlening binnen de Acerta groep, en aan entiteiten uit de Acerta groep die deze gegevens als verantwoordelijke voor de verwerking aanwenden voor de prospectie van hun eigen diensten. Een volledige lijst van de verschillende Acerta vennootschappen en verenigingen kan geraadpleegd worden op www.acerta.be.

9.3. De Klant heeft het recht zijn persoonsgegevens te raadplegen en te wijzigen. Hij heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor prospectie doeleinden of het gebruik van zijn gegevens om hem te informeren over het dienstenaanbod van de Acerta-groep.

9.4. De werknemers van Acerta en van de Acerta-groep worden tijdens hun opleiding als nieuwe bedienden ingelicht over de draagwijdte van de wet van 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten. Hen wordt de inhoud van deze reglementering, al dan niet in gevulgariseerde vorm, ter beschikking gesteld en zij hebben een confidentialiteitsplicht.

Artikel 10 : Gegevens toevertrouwd door de Klant

10.1. In de mate dat de Klant in de uitvoering van zijn Overeenkomst met Acerta andere persoonsgegevens aan Acerta zou toevertrouwen dan zijn gegevens als Klant (bv. persoonsgegevens van zijn personeel), verbindt Acerta zich ertoe zowel tijdens als na de uitvoering van deze Overeenkomst geen enkele informatie, die Acerta bij het verlenen van de Diensten ontvangen heeft, aan derden te geven en/of te verwerken, dan in het kader van de doelstelling waarvoor deze informatie aan Acerta is meegedeeld. Acerta kan evenwel beroep doen op onderaannemers die optreden als subverwerker. In dat geval blijft Acerta aansprakelijk voor de subverwerker.

10.2. Acerta zal alle nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens door de Klant toevertrouwd aan haar te beschermen. Zo verbindt Acerta er zich toe om de gegevens van de Klant op die manier te beveiligen dat derden geen data kunnen consulteren en/of wijzigen. Echter aanvaardt de Klant dat (i) beschikbare gegevens verwerkt worden in een globale en niet-identificeerbare statistiek en (ii) met het oog op een efficiënte geïntegreerde dienstverlening binnen de Acerta groep, medewerkers van een met Acerta verbonden onderneming eveneens toegang krijgen tot deze gegevens en deze gegevens als verantwoordelijke voor de verwerking eveneens mogen aanwenden voor de prospectie van hun eigen diensten.

Artikel 11 : Overmacht

Noch de Klant, noch Acerta zijn verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van de verplichtingen vermeld in dit contract indien er zich overmacht voordoet.

Artikel 12 : Bevoegde rechter

In geval van betwisting omtrent de geleverde producten en/of de facturatie ervan zijn enkel het Vredegerecht van het Eerste Kanton te Leuven of de Rechtbank van Koophandel te Leuven bevoegd.

Artikel 13 : Diverse bepalingen

13.1. Het verzuim of een uitstel in de uitoefening van een recht of een rechtsmiddel binnen deze Overeenkomst zal geen afstand uitmaken van het recht of het rechtsmiddel of een afstand van andere rechten of rechtsmiddelen.

13.2. Deze Overeenkomst heeft voorrang op en vervangt alle andere voorafgaande onderhandelingen, afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen, al dan niet schriftelijk opgesteld en dit met betrekking tot het voorwerp van deze Overeenkomst.

13.3. De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van deze Abonnementsvoorwaarden zal geen gevolg hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van deze Overeenkomst of enige andere bepaling ervan. De bepaling die voor ongeldig en/of onafdwingbaar gehouden wordt, zal enkel zonder gevolg blijven in de mate van dergelijke onafdwingbaarheid of ongeldigheid.

13.4. Beide partijen zullen de Overeenkomst in loyaliteit uitvoeren.

13.5. Voor het gebruik van bepaalde diensten kunnen bovendien nog bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Hiervoor dient de betrokken dienst te worden geraadpleegd via www.acerta24.be.

02/773.16.66 (tijdens de kantooruren)