PRIVACY

Verwerking persoonsgegevens Gebruiker

1. Als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt Acerta de volgende persoonsgegevens :  naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres, functie, taal van de  Gebruiker in het kader van gebruikerenbeheer, prospectie en om hem  te informeren over haar diensten en deze van de Acerta groep. 

2. Acerta deelt de gegevens mee aan entiteiten (al dan niet uit de Acerta groep) die in haar opdracht als verwerker de gegevens verwerken in het kader van een geïntegreerde dienstverlening binnen de Acerta groep, en aan entiteiten uit de Acerta groep die deze gegevens als verantwoordelijke voor de verwerking aanwenden voor de prospectie van hun eigen diensten.  Een volledige lijst van de verschillende Acerta vennootschappen en verenigingen kan geraadpleegd worden op www.acerta.be.

3. De Gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens te raadplegen en te wijzigen. Hij heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor prospectie doeleinden of het gebruik van zijn gegevens om hem te informeren over het dienstenaanbod van de Acerta-groep.

4. De werknemers van Acerta en van  de Acerta-groep worden tijdens hun opleiding als nieuwe bedienden ingelicht over de draagwijdte van de wet van 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten. Hen wordt de inhoud van deze reglementering, al dan niet in gevulgariseerde vorm, ter beschikking gesteld en zij hebben een confidentialiteitsplicht. 

Gegevens toevertrouwd door de Gebruiker

1. In de mate dat de Gebruiker in de uitvoering van zijn Overeenkomst met Acerta andere persoonsgegevens aan Acerta zou toevertrouwen dan zijn gegevens als Gebruiker (bv. persoonsgegevens van zijn personeel), verbindt Acerta zich ertoe zowel tijdens als na de uitvoering van deze Overeenkomst geen enkele informatie, die Acerta bij het verlenen van de Diensten ontvangen heeft, aan derden te geven en/of te verwerken, dan in het kader van de doelstelling waarvoor deze informatie aan Acerta is meegedeeld.  Acerta kan evenwel beroep doen op onderaannemers die optreden als subverwerker.  In dat geval blijft Acerta aansprakelijk voor de subverwerker.

2. Acerta zal alle nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens door de Gebruiker toevertrouwd aan haar te beschermen.  Zo verbindt Acerta er zich toe om de gegevens van de Gebruiker op die manier te beveiligen dat derden geen data kunnen consulteren en/of wijzigen. Echter aanvaardt de Gebruiker dat (i) beschikbare gegevens verwerkt worden in een globale en niet-identificeerbare statistiek en (ii) met het oog op een efficiënte geïntegreerde dienstverlening binnen de Acerta groep, medewerkers van een met Acerta verbonden onderneming eveneens toegang krijgen tot deze gegevens en deze gegevens als verantwoordelijke voor de verwerking eveneens mogen aanwenden voor de prospectie van hun eigen diensten. 

 

02/773.16.66 (tijdens de kantooruren)