06 november 2014

Pensioen zelfstandigen : wijzigingen vanaf 2015

Op 1 januari 2015 treden 4 belangrijke wijzigingen in werking in het pensioenstelsel voor zelfstandigen.

Het jaar van de ingangsdatum telt mee in de berekening

Voor pensioenen, die ingaan vanaf 1 januari 2015, zal het jaar van de ingangsdatum ook meetellen in de berekening.  Momenteel is het zo dat het jaar waarin het pensioen ingaat, geen voordeel oplevert.

Eenheid van loopbaan versoepeld

Het principe van de eenheid van loopbaan betekent date en pensioen maximum 45 kalenderjaren kan omvatten.  Tot en met 2014 wordt de eenheid van loopbaan uitgedrukt in jaren. Voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2015 wordt de eenheid niet langer uitgedrukt in jaren, maar wel in voltijds gewerkte dagen (FTE’s).

Het overlevingspensioen hervormd

Tot en met 2014 heeft de weduwe (naar) recht op een overlevingspensioen vanaf 45 jaar.  Wanneer de echtgenoot ten vroegste overlijdt op 1 januari 2015, wordt de minimumleeftijd van 45 jaar geleidelijk opgetrokken naar 50 jaar. 
De weduwe(naar), die de minimumleeftijd voor het gewoon overlevingspensioen niet bereikt heeft (45 tot 50 jaar), kan een overgangsuitkering aanvragen.  De modaliteiten voor de aanvraag zijn dezelfde als bij het oude overlevingspensioen.

Het minimumpensioen aangepast

Een zelfstandige heeft recht op het minimumpensioen als hij een loopbaan van 30/45 bewijst.  Dit komt overeen met 2/3 van een volledige loopbaan.  Vanaf 1 januari 2015 wordt ook rekening gehouden met de jaren gepresteerd in het buitenland om de 2/3 loopbaan te berekenen.

Al deze maatregelen treden in werking op 1 januari 2015.  Zij zijn van toepassing op de pensioenen, die ten vroegste ingaan op 1 januari 2015.  Wat de overgangsuitkering betreft: deze regeling is van toepassing op de weduwe(naar) waarvan de echtgeno(o)t(e) ten vroegste op 1 januari 2015 overlijdt.

Meer info over HR, klik hier


<< Terug naar het overzicht